Αρχή

Η “4а7” Μον. Ε.Π.Ε. ασκεί τη δραστηριότητά της σύμφωνα με το Νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του έτους 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, οι οποίες ρυθμίζουν τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών που ταυτοποιεί τον κάθε ένα χρήστη προσωπικά και δύναται να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μαζί του (“Προσωπικά δεδομένα”, “Προσωπικές πληροφορίες”) και έχει ως σκοπό να παρέχει πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία αυτή.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (“Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων“) είναι η “4а7” Μον.Ε.Π.Ε., Α.Μ. Bulstat : 202527829, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη Σόφια, κατ.περ. ΛΙΟΥΛΙΝ 10, πολυκ. 106А, ορ. 1, διαμ. 2.

Τηλέφωνο πληροφοριών και επικοινωνίας: +359 87 652 5795

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@cncmaster.shop

Ιστοσελίδα: www.cncmaster.shop

Ο αρμόδιος υπάλληλος προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Υπεύθυνου επεξεργασίας ευθύνεται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο πατήστε εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή εποπτείας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έλεγχος της δραστηριότητας σχετική με τη συλλογή, την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ασκεί η Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Σόφια 1592, λεωφ. „Καθ. Τσβετάν Λάζαροβ” № 2

Κέντρο πληροφοριών και επικοινωνίας – τηλ. 02/91-53-518

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@cpdp.bg

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Γιατί συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου www.cncmaster.shop και τη σύναψη συμβάσεων με την εταιρεία με βάση το άρθ. 6, εδ. 1 του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679 (GDPR), με βάση τη λήψη ρητής συγκατάθεσης από εσάς σαν πελάτη με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει της εξ΄ αποστάσεως σύμβασης με σας, για την τήρηση της νόμιμης υποχρέωσης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της “4а7” Μον. Ε.Π.Ε ή τρίτου προσώπου.

Τι είδη προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

Η “4а7” ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χρηστών που δύναται να περιλαμβάνουν: παροχή εξυπηρέτησης σε πελάτη και δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Δεδομένα για online υποβολή ερωτήματος μέσω του ιστοτόπου www.cncmaster.shop, που έγινε από σας, συνάπτοντας ανεπίσημη σύμβαση εξ΄ αποστάσεως με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά εφαρμογή των Γενικών Όρων:

– Ονοματεπώνυμο προσώπου΄

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου΄

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Με τι σκοπό συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που μας παρέχετε σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου www.cncmaster.shop και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για τους ακόλουθους σκοπούς:

– για τους σκοπούς της στατιστικής΄

-προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών’

-εξασφάλιση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας΄

Ο χρήστης δηλώνει επίσης ότι έχει ενημερωθεί για τον τύπο των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται για τους σκοπούς, για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και για τα δικαιώματά του σε πρόσβαση, διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, ο χρήστης ρητώς συμφωνεί τα προσωπικά δεδομένα του να συλλέγονται και επεξεργάζονται από την εταιρεία καθώς ταυτοχρόνως εγγυάται την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους.

Ο χρήστης δηλώνει επίσης ότι έχει ενημερωθεί για τον τύπο των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται για τους σκοπούς, για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και για τα δικαιώματά του σε πρόσβαση, διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα σας προς αποστολή ενημερωτικού δελτίου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων επεξεργάζονται σε περίπτωση που παρασχέθηκε από σας ρητή συγκατάθεση – άρθ. 6, εδ. 1, β. (а) GDPR.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τα προσωπικά δεδομένα του να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή μάρκετινγκ σκοπούς. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή μάρκετινγκ σκοπούς, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής μηνύματος επεξεργάζονται προς αναγνώριση και πραγματοποίηση επαφής με σας.

Κατά την επεξεργασία και τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργάζεται και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και άλλες δημόσιες και δημοτικές αρχές.

Τι δεδομένα δε συλλέγουμε:

Η “4а7” ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα, τα οποία αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις, ενώσεις θρησκευτικών, φιλοσοφικών, πολιτικών ή συνδικαλιστικών σκοπών, καθώς και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα για την κατάσταση υγείας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

Δε συλλέγουμε δεδομένα για πρόσωπα κάτω των 16 ετών, εκτός εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου εκπροσώπου τους.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Δεδομένα που παρέχονται σε συμβατική βάση:

Δεδομένα που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρασχεθήκατε

Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα σας, που να περιλαμβάνουν και αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε, ανά πάσα στιγμή. Χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί “Κατεβάστε τα δεδομένα”, που βρίσκεται στην παρούσα σελίδα (μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες) ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας(μη εγγεγραμμένους χρήστες). Μετά τη επαλήθευση της ταυτότητάς σας, τα δεδομένα θα σας παρασχεθούν.

Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της παρούσας σελίδας και μετά τη επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Δικαίωμα διαγραφής (Το δικαίωμα να ξεχαστείς) προκύπτει σε περίπτωση εξάλειψης της ανάγκης επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσης, στις περιπτώσεις, στις οποίες η επεξεργασία γίνεται με βάση παρεχόμενη συγκατάθεση, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας δεδομένων ή σε περίπτωση που προκύψει υποχρέωση για διαγραφή με βάση το Νόμο.

Χρειάζεται να στείλετε e-mail σε διεύθυνση office@cncmaster.shop. Μετά την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μη σεβαστεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο περιπτώσεις ή σε περίπτωση που δεν έχει γίνει επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, για την περίοδο, κατά την οποία πρέπει να ελεγχθεί η ακρίβειά τους ή όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι χωρίς νόμιμη βάση, αλλά αντί να τα διαγράψουμε, εσείς ζητάτε την περιορισμένη επεξεργασία τους΄ σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη από τα δεδομένα για την εξακρίβωση, την άσκηση ή την προστασία δικών σας νόμιμων αξιώσεων΄ ή έχει υποβληθεί ένσταση για την επεξεργασία των δεδομένων, όσο αναμένεται ο έλεγχος αν τα επιχειρήματα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων είναι νόμιμα.

Δικαίωμα μεταφοράς μηχανικώς αναγνώσιμων δεδομένων – μπορείτε να ζητήσετε να παρασχεθούμε τα δεδομένα σας απευθείας σε σας ή σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων δικής σας επιλογής μετά από γραπτό αίτημα από πλευρά σας και σε περίπτωση που υπάρχει η τεχνική δυνατότητα.

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών – μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να παρασχεθεί πληροφορίες για όλους τους παραλήπτες των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκαλυφθεί. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να αρνηθεί να παρασχεθεί τις πληροφορίες αυτές σε περίπτωση που αυτό θα ήταν αδύνατον ή απαιτεί υπερβολικά μεγάλες προσπάθειες.

Δικαίωμα ένστασης – μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση εναντίον της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, ακόμα και αν επεξεργάζονται για τους σκοπούς της δημιουργίας προφίλ ή άμεσο μάρκετινγκ.

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται μέσω γραπτού αιτήματος σε μορφή καθορισμένη από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, την οποία μπορείτε να λάβετε στην έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή ηλεκτρονικά αφού απευθύνετε ερώτημα προς τον αρμόδιο υπάλληλο προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα που θα λάβετε ως απάντηση με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Απάντηση στο ερώτημά σας θα λάβετε εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη λήψη του γραπτού αιτήματός σας.

Με ποιόν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η “4а7” ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. παραχωρεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα (εγγεγραμμένα στη Βουλγαρία ή σε άλλο κράτος – μέλος) μόνο σχετικά με τους σκοπούς της σύναψης και της εκτέλεσης συμβάσεων της εξ΄ αποστάσεως αγοραπωλησίας, συμπεριλαμβανόμενης της παράδοσης των εμπορευμάτων σε διεύθυνση που υποδείξει ο χρήστης. Τα δεδομένα παρέχονται αρχικά από χρήστη που τα εισάγει κατά την ώρα της παραγγελίας, και αργότερα παρέχονται σε τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανόμενων λογιστικού γραφείου και αδειοδοτημένου ταχυδρομικού φορέα (εταιρείας κούριερ), τηρώντας όλες τις διαδικασίες τήρησης εμπιστευτικότητας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων για τη συντήρηση του ιστοτόπου online, να βελτιώσουμε τη λειτουργία του καταστήματος και να διαχειριζόμαστε καλύτερα την παρεχόμενη υπηρεσία. Είναι δυνατόν κάποια από τις υπηρεσίες αυτές να διατηρεί δεδομένα σε σέρβερ, το οποίο βρίσκεται εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Superhosting.bg

Ο ιστότοπος, μαζί με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται διάμεσο αυτού βρίσκεται(φιλοξενείται) σε σέρβερ του Superhosting.bg

Google Analytics

Εμείς χρησιμοποιούμε Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών στατιστικής για τους χρήστες του ιστοτόπου, όπως παραδείγματος χάρη τον ιστότοπο, από τον οποίον έρχεστε, τη χώρα, στην οποία βρίσκεστε, τη γλώσσα σας, την online συμπεριφορά σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το δίκτυο κλπ. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και δεν μπορείτε να αναγνωριστείτε μέσω αυτών. Εμείς συλλέγουμε τα αναφερόμενα δεδομένα, για να αναλύσουμε τι είδους χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και πως τον χρησιμοποιούν, κάτι που μας βοηθάει να εξατομικεύσουμε την υπηρεσία.

Η “4а7” ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. καταρτίζει στατιστικές για τη χρήση του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας δεδομένα, που συλλέχθηκαν μέσω cookies. Τα στατιστικά δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες και δύναται να δημοσιεύονται και παραχωρούνται σε τρίτα πρόσωπα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε εδώ.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στη δραστηριότητα της η “4а7” Μον.Ε.Π.Ε. προβλέπει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, ή από τυχαία απώλεια, από παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση ή διάδοση, καθώς και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Έχουμε προβλέψει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας όπως ελεγχόμενη πρόσβαση, συντήρηση και σωστή εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων και μέτρα κρυπτογραφικής προστασίας. Οι υπάλληλοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα με βάση τις νομοθετικές διατάξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων μου

Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διαπιστώσει παράβαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας η οποία μπορεί να προκαλέσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ο παραπάνω σας ενημερώνει χωρίς περιττή καθυστέρηση για την παράβαση, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώνει εάν:

έχει προβεί στα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία έχουν προσβληθεί από την παράβαση της ασφάλειας΄

έχει προβεί στη συνέχεια σε μέτρα που εξασφαλίζουν ότι η παράβαση δε θα οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας’

η ενημέρωση θα απαιτούσε δυσανάλογες προσπάθειες.

Μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σε παραβίαση του Κανονισμού (ЕΕ) 2016/679. Στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας όπου βρίσκεται η έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων , η εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η “4а7” Μον. Ε.Π.Ε. μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας νέα εκδοχή της παραπάνω σελίδας ή σε σελίδα αντικατάστασης. Η νέα εκδοχή μπαίνει σε ισχύ από την ημερομηνία την οποία δημοσιεύθηκε καθώς η νέα ημερομηνία που μπαίνει σε ισχύ πρέπει να αναφέρεται στο βάθος της σελίδας.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25.05.2018

Τελευταία τροποποίηση: 30.10.2021

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Το ονοματεπώνυμό σας

E-mail

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Μήνυμα

Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό από τον πίνακα

Απόρριψη
Το μήνυμα στάλθηκε επιτυχώς

Υπάλληλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Κλείσιμο